Back to Top

Algemene Verkoopsvoorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van sporterra zijn, bij uitsluiting van eventuele andere voorwaarden, deze algemene verkoopvoorwaarden (hierna: voorwaarden) van toepassing.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van sporterra worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door sporterra ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van sporterra zijn vrijblijvend en sporterra behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.

2.2 Een overeenkomst komt tot stand nadat u de confirmatie van uw bestelling hebt. sporterra is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt sporterra dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euros of dollars, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of overschrijving geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van sporterra.

3.3 sporterra hanteert een vooruitbetalingstermijn. Voor af te halen orders geldt een afhaaltermijn van 14 dagen. Bij overschrijding van de afhaaltermijn kan sporterra besluiten de voorraad vrij te geven voor verkoop aan derden.

3.4 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door sporterra.

3.5 sporterra is niet aansprakelijk voor eventuele typ fouten met betrekking tot de prijzen.

Artikel 4. Levering

4.1 De door sporterra aangeboden levertermijn mag maximaal 30 dagen bedragen tenzij anders overeengekomen.

Indien deze levertijd niet kan nageleefd worden, dan zal U hier tijdig van op de hoogte gebracht worden en heeft u de mogelijkheid de koop te ontbinden. Reeds betaalde bedragen zullen bij ontbinding van de koop binnen de 30 dagen worden teruggestort.

4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

4.3 De vermelde leveringstermijnen zijn slechts een indicatie en dus in geen geval bindend. Geen enkele vertraging in levering kan een beweegreden zijn voor verbreking van de koop of betaling van een schadevergoeding in het voordeel van de Koper, tenzij in geval van opzettelijke vertraging.

4.4 Tenzij anders aangegeven zijn het transport en de levering van de goederen bij de Koper niet inbegrepen in de prijzen. De kosten van transport en levering worden afzonderlijk vermeld.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom(men) van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan sporterra verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door sporterra geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

6.2 sporterra garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u sporterra daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen veertien (14) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft sporterra de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

7.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen veertien (14) werkdagen na aflevering aan sporterra te retourneren. Zie Retourneren van een zending.

Artikel 8. Bestellingen/communicatie

8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en sporterra, dan wel tussen sporterra en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en sporterra, is sporterra niet aansprakelijk.

Artikel 9. Garanties

9.1. De gebruiker garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken dan ook.

9.2. De onder lid 1 genoemde garantie geldt eveneens indien de te leveren zaken zijn bestemd voor het gebruik in het buitenland en de koper dit gebruik ten tijde van het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan de gebruiker.

9.3. De onder lid 1 genoemde garantie geldt gedurende een minimum periode van 12 maanden.

9.4. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garantie, zal de gebruiker de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijs niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de koper, naar keuze van de gebruiker, vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt de koper zich reeds nu de vervangen zaak aan de gebruiker te retourneren en de eigendom aan de gebruiker te verschaffen.

9.5. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek ontstaan is als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van de gebruiker, de koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.

9.6.Naast deze garantiebepalingen blijven wettelijke garantiebepalingen van kracht. Een eventueel door het bedrijf als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet en de overeenkomst op afstand. Een eventueel door de fabrikant of de importeur verleende garantie doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet, de overeenkomst op afstand en de door het bedrijf verleende garantie.

Artikel 10. Overmacht

10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft sporterra in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat sporterra gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan sporterra kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 11. Diversen

11.1 Indien u aan sporterra schriftelijk opgave doet van een adres, is sporterra gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan sporterra schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

11.2 Wanneer door sporterra gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat sporterra deze voorwaarden soepel toepast.

11.3 sporterra is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechterbank in Antwerpen.